Služby

Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie a projekci vodních děl.

Kompletní výčet našich služeb

Posudky a průzkumy

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod

Hydrogeologický posudek ČOV pro likvidaci odpadních vod

Hydrogeologický posudek kopané či vrtané studny

Projekt geologického průzkumu - průzkumný hydrogeologický vrt pro zajištění vodního zdroje

Projektová dokumentace vodních děl

Projektová dokumentace studny

Projektová dokumentace domovní ČOV

Polní hydrodynamické zkoušky 

Vsakovací zkouška dle ČSN 75 9010 (vyhloubení sondy nebo vrtu v místě vsaku, nálev a vyhodnocení)

Hydrodynamická čerpací a stoupací zkouška (kopaná či vrtaná studna, hydrogeologický vrt)

Inženýrsko-Geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum (detailní závěrečná zpráva)

Sondážní a vrtné práce (dle dohody: bagr, mobilní vrtná souprava, sondy dynamické penetrace)

Přebírka základové spáry

radonový Průzkum

Terénní měření za účelem stanovení radonového indexu pozemku

Ostatní

Zpráva k vynětí části pozemku ze ZPF 

Provedení pedologické sondy včetně popisu

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (20.2 + 37.9) *

Nahoru