dokumentace domovní čov

Proč si vybrat naše služby?

 • Důkladným průzkumem šetříme Vaše peníze.

 • V místě vsakovacího prvku realizujeme dostatečně hlubokou jádrovou sondu, na které realizujeme vsakovací zkoušku.

 • Vsakovací zkouška slouží k přesnějšímu stanovení propustnosti geologického prostředí než stanovením z úzkoprofilové sondy (nebo nedejbože „odhadem z mapy“).
 • Na základě výsledku vsakovací zkoušky jsme schopni optimálně dimenzovat vsakovací prvek a navrhnout nejvhodnější způsob vypouštění odpadních vod.
 • Klient pak ušetří za případné vícepráce při nedostatečném vsakovacím prvku, nebo naopak za výkopové práce a materiál pro nepřiměřeně velký vsakovací prvek.
 • Místní šetření, stanovení vhodné pozice vsaku, a vsakovací zkoušku provádí a vyhodnocuje osobně autorizovaný hydrogeolog, nikoliv student či technik.
 • Rádi a ochotně problematiku domovních ČOV vysvětlíme sousedům, pokud bude potřeba.

Jaký je postup vypracování dokumentace?

1. Doprava a místní šetření autorizoaným hydrogeologem
 • Provedení terénní rekognoskaci širšího okolí a prohlídku Vašeho pozemku.
 • Zjištění parametrů okolních studen a stanovení vhodné pozice ČOV a vsakovacího prvku.
2. Provedení vsakovací zkoušky na vrtu v přibližném místě vsakovacího prvku
 • Vsakovací zkouška slouží k přesnějšímu stanovení propustnosti geologického prostředí než odhadem z úzkoprofilové sondy (nebo nedejbože „odhadem z mapy“).
 • Na základě jejího výsledku jsme schopni optimálně dimenzovat vsakovací prvek a navrhnout nejvhodnější způsob vypouštění odpadních vod.
 • Klient pak ušetří za případné vícepráce při nedostatečném vsakovacím prvku, nebo naopak za výkopové práce a materiál pro nepřiměřeně velký vsakovací prvek.
 • Jádrový vrt Ø 85 mm hloubíme pomocí přenosné vibrační vrtné soupravy, jedná se o šetrný způsob sondování, který nepoškodí zkoumaný pozemek..

   

3. Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
 • Posudek vypracuji v souladu s aktuální legislativou dle metodického pokynu České asociace hydrogeologů.

 • V posouzení shrnuji hydrogeologické podmínky na pozemku, výsledky vsakovací zkoušky a předkládám návrh způsobu vypouštění přečištěných odpadních vod.

 • Výpočtu rozměr vsakovacího prvku a doporučím bezpečnostní opatření pro funkčnost vsakovacího prvku.

4. Projektová dokumentace domovní ČOV
 • Slouží jako podklad pro společné povolení (územní a stavební řízení) a povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

 • Zpracována autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby.
Nahoru