hydrodynamické polní zkoušky – karotážní měření – kamerové prohlídky

polní hydrodynamické zkoušky a měření pro hydrogeologický průzkum

Hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky
 • Hydrodynamické čerpací a stoupací zkoušky se provádějí pro ověření vydatnosti vrtaných i šachtových studen.
 • Slouží také pro stanovení míry případného vzájemného ovlivnění sousedních studen.
 • Hydrodynamické zkoušky provádímě krátkodobé (délka trvání několik hodin) i dlouhodobé (délka trvání v délce dnů až týdnů).
 • Naše sestava průběžně měří výšku hladiny ve studni a reguluje přes frekvenční měnič otáčky čerpadla ve studni tak, aby byl zajištěn buď konstantní průtok, nebo naopak udržuje pomocí otáček čerpadla takový průtok čerpání, aby byla udržována konstantní výška hladiny.
Vsakovací zkoušky
 • Účelem vsakovacích zkoušek je stanovení odporově-vodivostních hydraulických parametrů geologického prostředí.
 • Výsledkem je hodnota koeficientu vsaku nebo koeficientu hydraulické vodivosti, tyto koeficienty vstupují do výpočtu rozměrů vsakovacích prvků srážkových či odpadních vod.
 • Na základě jejího výsledku jsme schopni optimálně dimenzovat vsakovací prvek a navrhnout nejvhodnější způsob likvidace srážkových či odpadních vod.
 • Klient ušetří za případné vícepráce při nedostatečném vsakovacím prvku, nebo naopak za výkopové práce a materiál pro nepřiměřeně velký vsakovací prvek.
Karotážní měření na vrtech a vrtaných studnách
 • Karotážní měření slouží zejména pro ověření správného provedení vrtu a vyloučení tzv. hydraulického zkratu na vrtu, kdy voda vrtem protéká mezi původně oddělenými kolektory podzemních vod.
 • Měření je prováděno finančně i časově nenáročnou metodou termometrie a konduktometrie.
 • Metoda má své uplatněnít při řešení problémů s vrty (ve vrtu je slyšet šplouchání vody, ve vrtu nebo okolních studnách nastává setrvalý úbytek vody apod.).
 
Kamerové prohlídky a zkoušky vrtů
 • Nabízíme možnost zkontroly provedení studny/vrtu odborně způsobilou osobou.
 • Kamerová prohlídka ověří technický stav a způsob provedení výstroje studny.
Nahoru