Legální a kvalitně provedené vrtané studny

Proč si vybrat naše služby?

 • Hydrogeolog se podílí na celém procesu vybudování vrtané studny, osobně ručí za správné provedení vodního zdroje.
 • U nás vybudování vrtané studny nekončí vypracováním "posudku" a "projektu".
 • Máme bohaté zkušenosti s vrty ve složitých geologických poměrech, spolupracujeme s předními odborníky v oboru.
 • Reagujeme na nepředvítalené události při vrtání (ztráta vody ve vlastním vrtu, pokles hladiny v okolních studnách apod.). Dle potřeby umíme obratem a zdarma určit směr proudění vody ve vrtu, provézt kamerovou prohlídku do hloubky vrtu až 150 m, aplikovat cementovou injektáž a nastalý problém v nejkratší možné době vyřešit.
 • S naší prací jsou spokojeny vodoprávní úřady i Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní (působí v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a Jičíně).
 • Místní šetření, vyhledání vhodné pozice vrtu, přímý dozor u vrtání a hydrodynamické zkoušky provádí osobně autorizovaný hydrogeolog, nikoliv student či technik.
 • Rádi a ochotně problematiku vrtaných studen vysvětlíme sousedům, bude-li třeba.

cO OBNÁŠÍ Vybudování vRTANÉ STUDNY?

Níže uvedený postup zahrnuje všechny úkony, které je dle platné legislativy nutno dodržet. Důležitým aspektem při realizaci vrtané studny je vedle kvalitně zpracované dokumentace rovněž dohled nad jejím dodržením a správným provedením díla. Naším cílem je v první řadě vybudování kvalitní vrtané studny, která bude plně funkční a nenaruší přirozené hydrogeologické poměry a nebude mít negativní vliv na okolní vodní zdroje.

1. Etapa – místní šetření a projekt průzkumného vrtu

Účelem 1. etapy je zjistit, jestli provedení prací něco evidentně nebrání, zdokumentovat důležité skutečnosti a vytýčit místo vrtu.  Před místním šetřením musí klient znát skutečný průběh hranic pozemku, průběhy kabelů a inženýrských sítí, pokud přes něj vedou a vědět o případné blízkosti linek vysokého napětí, plynovodů, produktovodů a potenciálních zdrojů znečištění. Klient ideálně zjistí případné studny v blízkosti (max. do 100 m) a pokud je to možné, dohodnout s jejich majiteli, že budou při místním šetření změřeny hydrogeologem.

1.1. Doprava a místní šetření autorizoaným hydrogeologem
 • Provedení terénní rekognoskaci širšího okolí a prohlídku Vašeho pozemku.
 • Možnost vyhledání vhodné pozice vodního zdroje pomocí měření elektromagnetického pole.
 • Zmapování okolních možných zdrojů znečištění a návrh umístění vrtu tak, aby nebyl těmito zdroji znečištění ohrožen.
 • Zjištění parametrů okolních studen a návrh optimální konstrukce Vaší vrtané studny (hloubka, vrtný průměr, průměr/typ PVC výstroje).
 • Hloubka vrtu je navržena přiměřeně hydrogeologickým poměrům tak, aby byl vrt dostatečně vydatný.
1.2. Vypracování Projektu průzkumného hydrogeologického vrtu
 • Návrh technických parametrů průzkumného vrtu (budoucí vrtané studny).
 • Zpracován osobou odborně způsobilou v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie č. 2397/2018.
 • Konstrukce vrtu navržena v souladu se závaznou normou dle místního šetření a dle znalostí konkrétní lokality.
 • Součástí projektu je i návrh opatření vedoucí k eliminaci vzniku škod na okolních studnách.
 • Projekt HG průzkumu se předkládá ke schválení vodoprávnímu úřadu.
1.3. Vyřízení povolení průzkumného vrtu
 • V prvním se zajistí potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy (Správce Povodí, AOPK, Krajský úřad, Obvodní báňský úřad atd.). Získání těchto stanovisek trvá přibližně jeden měsíc.
 • V druhém kroku následuje předložení stanovisek dotčených orgánů s projektem vrtu vodoprávnímu úřadu. Doba povolení se pohybuje obvykle v řádu 2-6 měsíců a závisí pouze na rychlosti vodoprávním úřadu.

2. Etapa – řízení vrtných prací, realizace vrtu a hydrogeologický dozor

Tuto 2. etapu můžete realizovat, pouze pokud bude technické práce provádět námi doporučená nebo odsouhlasená firma, se kterou máme dobré zkušenosti a má techniku, kterou projekt vyžaduje. Náš projekt můžete použít s jinou firmou, pokud nám včas oznámíte, abychom zrušili své zaevidování průzkumných prací a když průzkumné práce před jejich zahájením zaeviduje v Geofondu a oznámí obci její odpovědný řešitel. Bez náležitostí, které předepisuje geologický zákon, by použití našeho projektu porušilo naše autorská práva.

2.1. Přípravné práce a ohlašovací povinosti
 • Zaevidování průzkumu u České geologické služby v Geofondu (dle zákona č. 62/1988 Sb.). 
 • Oznámení provádění průzkumu dotčené obci (15 dní před vrtáním – investor musí dát geologovi vědět o přibližném termínu vrtných prací).
2.2. Vrtné práce a osobní dozor autorizovaného hydrogeologa

Dle platné legislativy má vrtné práce řídit hydrogeolog (odpovědný řešitel). Pokud hydrogeolog u vrtu není přítomen nebo o vrtání není obeznámen, nemůže za vrt a ovlivnění okolních studen přebrat zodpovědnost. Vrtaná studna není obyčejná díra do země, je zde spoustu důležitých aspektů, o kterých nezasvěcený člověk neví, a které není radno přehlížet. Osobně klademe důraz na volbu správného obsypu a těsnění studny. Dle geologického prostředí volíme obsyp kačírkem vhodné frakce, aby bylo zabráněno budoucímu pískování (zanášení) vrtu. Po obsypání vrtu se vrt důkladně zatěsní. Těsnění vrtu má zamezit vtékání povrchové vody do vrtu, případně propojení dvou odlišných zvodní.

 • Rádi Vám doporučíme osvědčené vrtné firmy a domluvíme podmínky realizace vrtu.
 • Dle zastižených přítoků se určí finální hloubka a vystrojení studny.
 • Dokumentace geologického profilu a upřesnění konstrukce vrtu dle průběhu vrtných prací.
 • Před/v průběhu/po vrtání se provádí záměry hladin v okolních studnách, což je důležité při případném dokazování, že jsme např. „nestrhli“ studnu sousedům.

  

2.3. Dokončovací práce - hydrodynamická zkouška
 • Osazení vrtu zkušebním čerpadlem a provedení čerpací a stoupací zkoušky dle ČSN 73 6614 s měřením okolních jímacích objektů.
 • V ceně je důkladné vyhodnocení hydrodynamické zkoušky a autorizovaný protokol.
 • Zkouška je provedena a vyhodnocena osobou odborně způsobilou v hydrogeologii a zaručuje relevantní informace o Vaší vrtané studni. 
 • Cena se odvíjí od hloubky vrtu, množství sledovaných studní a délky trvání zkoušky. 
 • Při realizaci zkoušky se vrt rovněž významně pročistí, budete vědět přesnou aktuální vydatnost vrtané studny a po domluvě i kvalitu jímané vody (vzorek vody mohu předat k rozboru do akreditované laboratoře).
 • Řádně provedená a zdokumentovaná hydrodynamická zkouška investorovi pomůže při dokazování případného úbytku vody vlivem jiných (a mnohdy špatně vystrojených) studen v okolí.

  

3 – Etapa: vytvoření podrobné autorizované dokumentace a projednání s úřady 

3.1. Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu (HG posudek)
 • Slouží jako podklad pro územní a stavební řízení a žádost k odběru podzemních vod.
 • Shrnuje získané údaje (viz korky výše) do přehledné zprávy, která Vám poskytuje dostatek důkazů o dobře provedené studni, která nemá negativní vliv na hydrogeologické poměry, potažmo okolní studny.
3.2. Projektová dokumentace vrtané studny
 • Slouží jako podklad pro společné povolení (územní a stavební řízení).
 • Zpracována autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby dle skutečných parametrů průzkumného vrtu.
 • Obsahuje výpočet a návrh čerpacího systému.
3.3. Získání společného povolení vrtané studny a povolení k odběru podzemní vody
 • Jedná se o „posvěcení“ průzkumného vrtu na vrtanou studnu.
 • Zajistí investorovi legální odběr podzemních vod.
 • Rychlost povolení se pohybuje běžně v řádu 2-6 měsíců a závisí na vodoprávním úřadu.
Nahoru