Legální a kvalitně provedené vrtané studny

Proč si vybrat naše služby?

 • Hydrogeolog se podílí na celém procesu vybudování vrtané studny, osobně ručí za správné provedení vodního zdroje.
 • U nás vybudování vrtané studny nekončí vypracováním "posudku" a "projektu".
 • Máme bohaté zkušenosti s vrty ve složitých geologických poměrech, spolupracujeme s předními odborníky v oboru.
 • Reagujeme na nepředvítalené události při vrtání (ztráta vody ve vlastním vrtu, pokles hladiny v okolních studnách apod.). Dle potřeby umíme obratem a zdarma určit směr proudění vody ve vrtu, provézt kamerovou prohlídku do hloubky vrtu až 150 m, aplikovat cementovou injektáž a nastalý problém v nejkratší možné době vyřešit.
 • Místní šetření, vyhledání vhodné pozice vrtu, přímý dozor u vrtání a hydrodynamické zkoušky provádí osobně autorizovaný hydrogeolog, nikoliv student či technik.
 • Rádi a ochotně problematiku vrtaných studen vysvětlíme sousedům, bude-li třeba.

cO OBNÁŠÍ Vybudování vRTANÉ STUDNY?

Důležitým aspektem při realizaci vrtané studny je vedle kvalitně zpracované dokumentace rovněž dohled nad jejím dodržením a správným provedením díla. Naším cílem je v první řadě vybudování kvalitní vrtané studny, která bude plně funkční a nenaruší přirozené hydrogeologické poměry a nebude mít negativní vliv na okolní vodní zdroje.

1. Etapa – místní šetření a projekt průzkumného vrtu

Účelem 1. etapy je zjistit, jestli provedení prací něco evidentně nebrání, zdokumentovat důležité skutečnosti a vytýčit místo vrtu.

1.1. Doprava a místní šetření autorizoaným hydrogeologem
 • Provedení terénní rekognoskaci širšího okolí a prohlídku Vašeho pozemku.
 • Zmapování okolních možných zdrojů znečištění a návrh umístění vrtu tak, aby nebyl těmito zdroji znečištění ohrožen.
 • Zjištění parametrů okolních studen.
 • Hloubka vrtu je navržena přiměřeně hydrogeologickým poměrům tak, aby byl vrt dostatečně vydatný.
1.2. Vypracování Projektu průzkumného hydrogeologického vrtu
 • Návrh optimální konstrukce Vaší vrtané studny (hloubka, vrtný průměr, průměr/typ PVC výstroje)
 • Zpracován osobou odborně způsobilou v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie č. 2397/2018.
 • Konstrukce vrtu navržena v souladu se závaznou normou dle místního šetření a dle znalostí konkrétní lokality.
 • Součástí projektu je i návrh opatření vedoucí k eliminaci vzniku škod na okolních studnách.
 • Projekt HG průzkumu se předkládá ke schválení vodoprávnímu úřadu.
1.3. Vyřízení povolení průzkumného vrtu
 • V prvním kroku se zajistí potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy (Správce Povodí, AOPK, Krajský úřad, Obvodní báňský úřad atd.). Získání těchto stanovisek trvá přibližně jeden měsíc.
 • V druhém kroku následuje předložení stanovisek dotčených orgánů s projektem vrtu vodoprávnímu úřadu. Doba povolení se pohybuje obvykle v řádu 2-6 měsíců a závisí pouze na rychlosti vodoprávním úřadu.

2. Etapa – realizace vrtu

Zaevidovujeme průzkumní práce u České geologické služby v Geofondu (dle zákona č. 62/1988 Sb.). Oznámíme provádění průzkumu dotčené obci (15 dní před vrtáním). Před – v  průběhu – po vrtání provádíme záměry hladin v okolních studnách, což je důležité při případném dokazování, že jsme např. „nestrhli“ studnu sousedům.
Dle zastiženého geologického profilu a hladin podzemní vody na dané geolog koriguje hloubku a konečné vystrojení studny..

Vrtná souprava RPP – RS19 (vyžadován průjezd o šířce min. 2,0 m)
Vrtný průměr 230/205 mm pro výstroj 140 mm nebo 216/185 pro výstroj 125 mm
Výstroj studny PVC zárubnice 140 nebo 125 mm s atestem na pitnou vodu
Obsyp vrtu kačírek praný frakce dle podloží 2/4 nebo 4/8 mm
Těsnění vrtu proti zátoku povrchové a mělké podzemní vody používáme nejčastěji cementaci
Pažení vrtu ocelová pažnice průměru použitá v nezpevněné hornině 216 nebo 194 mm

 

 

3 – Etapa: vytvoření podrobné autorizované dokumentace a projednání s úřady 

3.1. Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu (HG posudek)
 • Slouží jako podklad pro územní a stavební řízení a žádost k odběru podzemních vod.
 • Shrnuje získané údaje (viz korky výše) do přehledné zprávy, která Vám poskytuje dostatek důkazů o dobře provedené studni, která nemá negativní vliv na hydrogeologické poměry, potažmo okolní studny.
3.2. Projektová dokumentace vrtané studny
 • Slouží jako podklad pro společné povolení (územní a stavební řízení).
 • Zpracována autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby dle skutečných parametrů průzkumného vrtu.
 • Obsahuje výpočet a návrh čerpacího systému.
3.3. Získání společného povolení vrtané studny a povolení k odběru podzemní vody
 • Jedná se o „posvěcení“ průzkumného vrtu na vrtanou studnu.
 • Zajistí investorovi legální odběr podzemních vod.
 • Rychlost povolení se pohybuje běžně v řádu 2-6 měsíců a závisí na vodoprávním úřadu.
Nahoru