Vsakování srážkových vod

Provádíme hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod.

Výstupem je hydrogeologický posudek s kulatým razítkem hydrogeologa obsahující (mimo jiné) návrh vsakovacího zařízení, stanovení potřebné vsakovací plochy a výpočet retenčního objemu.

Způsob vsakování navrhujeme v souladu s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí.

V závislosti na geologických podmínkách na pozemku je možné vsak řešit několika způsoby:

  • perforované trubky ve štěrkovém obsypu – nejlevnější a nejběžnější způsob řešení
  • vsakovací šachty – pokud je nutné vsakovat v hlubších vrstvách
  • vsakovací bloky a boxy – sofistikovanější a nákladnější řešení používané zejména v případech velkých objemů vsakované vody

Jak průzkum probíhá?

  • V případě zasakování srážkových vod okapových svodů rodinného domu postačí odborné posouzení propustnosti zemin. V místě plánovaného vsakovacího zařízení se provede ruční odběr vzorků zeminy, na základě kterého se stanoví hydraulické parametry zeminy.
  • V případě „větší zastavěné plochy“ je na místě provedení vsakovací zkoušky na vrtu, či v kopané sondě. Cenové náklady viz ceník.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (38.5 + 20.1) *

Nahoru