Vsakování srážkových vod

Provádíme hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích prvků pro likvidaci srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod.

Proč si vybrat naše služby?

 • Důkladným průzkumem šetříme Vaše peníze.

 • V místě vsakovacího prvku realizujeme dostatečně hlubokou jádrovou sondu, na které realizujeme vsakovací zkoušku.
 • Vsakovací zkouška slouží k přesnějšímu stanovení propustnosti geologického prostředí než stanovením z úzkoprofilové sondy (nebo odhadem z mapy).
 • Na základě výsledku vsakovací zkoušky jsme schopni optimálně dimenzovat vsakovací prvek a navrhnout nejvhodnější způsob likvidace srážkových vod.
 • Klient pak ušetří za případné vícepráce při nedostatečném vsakovacím prvku, nebo naopak za výkopové práce a materiál pro nepřiměřeně velký vsakovací prvek.
 • Místní šetření, stanovení vhodné pozice vsaku, a vsakovací zkoušku provádí a vyhodnocuje osobně autorizovaný hydrogeolog.

Jaký je postup vypracování dokumentace?

1. Doprava a místní šetření autorizoaným hydrogeologem
 • Provedení terénní rekognoskaci širšího okolí a prohlídku Vašeho pozemku.
 • Stanovení vhodné pozice vsakovacího prvku s ohledem na stavební záměr investora.
2. Provedení vsakovací zkoušky na vrtu v přibližném místě vsakovacího prvku
 • Vsakovací zkouška slouží k přesnějšímu stanovení propustnosti geologického prostředí než odhadem z úzkoprofilové sondy (nebo nedejbože „odhadem z mapy“).
 • Na základě jejího výsledku jsme schopni optimálně dimenzovat vsakovací prvek a navrhnout nejvhodnější způsob likvidace srážkových vod.
 • Klient pak ušetří za případné vícepráce při nedostatečném vsakovacím prvku, nebo naopak za výkopové práce a materiál pro nepřiměřeně velký vsakovací prvek.
 • Jádrový vrt Ø 85 mm hloubíme pomocí přenosné vibrační vrtné soupravy, jedná se o šetrný způsob sondování, který nepoškodí zkoumaný pozemek..

    

3. zpráva hydrogeologického průzkumu s kulatým razítkem hydrogeologa
 • Posudek vypracuji v souladu s aktuální legislativou.

 • V posouzení shrnuji hydrogeologické podmínky na pozemku, výsledky vsakovací zkoušky a předkládám návrh způsobu likvidace srážkových vod.

 • Vypočtu rozměr retenčně-vsakovacího systému dle ČSN 75 9010.

 
Nahoru