INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Inženýrsko-geologický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů a návrh základových konstrukcí pro široké spektrum staveb.

Průzkumné práce nejčastěji realizujeme vlastní hydraulickou sondážní soupravou, která kombunuje jádrové sondy s dynamickou penetrací. Součástí sondážních prací je rovněž jejich detailní a přehledné vyhodnocení pro projektanta nebo statika.

Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží a podzemní vodě na budoucím staveništi. Závěrečná zpráva obsahuje návrh založení budovy, doporučení pro zemní práce, přehledné tabulky a grafické výstupy. Samozřejmostí je potvrzení kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii)

Inženýrsko-geologický průzkum se hodí nejen pro bezpečné a ekonomické založení stavby. Výdaj za inženýrsko-geologický průzkum se Vám zpravidla vrátí až několikanásobně.

OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
  • rešerše zájmového území (geografické, geomorfologické, klimatologické, hydrologické, geologické a hydrogeologické charakteristiky, střety zájmů)
  • inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky na pozemku, návrh zakládání, zemní práce
  • podklady pro založení budovy pro statika (geotechnické parametry zemin a hornin)
  • řešení vsaku srážkových vod pro stavební povolení a výpočet retenčně-vsakovacího systému dle ČSN 75 9010
  • PDF mailem, tisk 3 paré a odeslání poštou
Nahoru